Okruhy otázek ke státní zkoušce

 1. Pojetí a organizace personální práce. Význam a obsah personální práce. Vývojová stádia personální práce. Personální činnosti. Strategické řízení lidských zdrojů. Personální strategie. Personální politika. Personální útvar. Personalisté. Vedoucí zaměstnanci. Outsourcing personální práce.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012].
 2. Vytváření a analýza pracovních míst. Vytváření pracovních míst. Dělba práce. Pracovní úkol. Pracovní místo. Přístupy k vytváření pracovních míst. Mechanistický přístup. Motivační přístup. Rotace práce. Integrace práce. Rozšiřování práce. Obohacování práce. Týmová práce. Analýza pracovních míst. Metody a zdroje analýzy pracovních míst. Popis a specifikace pracovního místa. Úloha vedoucích zaměstnanců a personalistů. Vztah k jiným personálním činnostem.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012].
 3. Personální plánování. Plánování potřeby zaměstnanců. Plánování pokrytí potřeby zaměstnanců. Plánování personálního rozvoje zaměstnanců. Metody personálního plánování. Personální plány. Úloha vedoucích zaměstnanců a personalistů. Vztah k jiným personálním činnostem.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012].
 4. Obsazování pracovních míst. Získávání zaměstnanců. Výběr zaměstnanců. Přijímání zaměstnanců. Adaptace zaměstnanců. Zdroje zaměstnanců. Metody získávání zaměstnanců. Dokumenty a údaje shromažďované od uchazečů o zaměstnání. Nabídka zaměstnání (inzerát). Předběžný výběr uchazečů o zaměstnání. Metody výběru zaměstnanců. Hodnocení životopisu. Výběrový pohovor. Úloha vedoucích zaměstnanců a personalistů. Vztah k jiným personálním činnostem. Právní úprava.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012], [Zákoník práce, rovné zacházení a zákaz diskriminace; postup před vznikem pracovního poměru; pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru; dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr], [Zákon o zaměstnanosti, rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání; právo na zaměstnání; volná pracovní místa].
 5. Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců. Řízení pracovního výkonu. Hodnocení zaměstnanců. Metody hodnocení zaměstnanců. Hodnotící rozhovor. Chyby v hodnocení zaměstnanců. Úloha vedoucích zaměstnanců a personalistů. Vztah k jiným personálním činnostem.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012].
 6. Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody. Odměňování zaměstnanců. Strategie odměňování. Politika odměňování. Mzda. Mzdový systém. Mzdotvorné faktory. Složky mzdy. Hodnota práce. Hodnocení práce. Tarifní stupnice. Mzdový tarif. Tarifní mzda. Příplatky tarifní povahy. Mzdové formy. Zaměstnanecké výhody. Úloha vedoucích zaměstnanců a personalistů. Vztah k jiným personálním činnostem. Právní úprava.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012], [Zákoník práce, obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody; minimální mzda; zaručená mzda; sjednání, stanovení nebo určení mzdy; mzda nebo náhradní volno za práci přesčas; mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek; mzda za noční práci; mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí; mzda za práci v sobotu a v neděli; naturální mzda; odměna z dohody; společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost].
 7. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců. Systematické vzdělávání zaměstnanců. Personální rozvoj organizace. Metody vzdělávání zaměstnanců. Úloha vedoucích zaměstnanců a personalistů. Vztah k jiným personálním činnostem. Právní úprava.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012], [Zákoník práce, odborný rozvoj zaměstnanců].
 8. Pracovní podmínky. Pracovní doba. Flexibilní pracovní režimy. Pracovní prostředí. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Péče o zaměstnance. Právní úprava.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012], [Zákoník práce, obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby; stanovená týdenní pracovní doba; kratší pracovní doba; rozvržení pracovní doby; rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; pružné rozvržení pracovní doby; konto pracovní doby; přestávka v práci a bezpečnostní přestávka; doba odpočinku; práce přesčas; péče o zaměstnance; pracovní podmínky zaměstnanců; odborný rozvoj zaměstnanců; stravování zaměstnanců; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; předcházení ohrožení života a zdraví při práci; povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance].
 9. Pracovní vztahy. Individuální pracovní vztahy. Kolektivní pracovní vztahy. Tripartita. Pracovněprávní vztahy. Závislá práce. Založení a vznik pracovního poměru. Pracovní smlouva. Změny pracovního poměru. Skončení pracovního poměru. Propouštění zaměstnanců. Programy pro uvolňované zaměstnance. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zastoupení zaměstnanců u zaměstnavatele. Odborová organizace. Právo zaměstnanců na zastupování, informace a projednání. Kolektivní vyjednávání. Kolektivní smlouvy. Kolektivní spory. Rada zaměstnanců. Zástupce pro oblast BOZP. Právní úprava.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012], [Zákoník práce, předmět úprava a vymezení pracovněprávních vztahů; účastníci pracovněprávních vztahů; zaměstnanec; zaměstnavatel; vedoucí zaměstnanci; základní zásady pracovněprávních vtahů; odborová organizace; kolektivní smlouva; postup před vznikem pracovního poměru; pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru; zkušební doba; vznik pracovního poměru; pracovní poměr na dobu určitou; změny pracovního poměru; skončení pracovního poměru; dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; informování a projedná v pracovněprávním vztahu, oprávnění odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci], [Zákon o kolektivním vyjednávání, postup při uzavírání kolektivní smlouvy; kolektivní spory; řízení před zprostředkovatelem; řízení před rozhodcem; stávka; výluka].
 10. Motivace k práci. Motivace. Teorie motivace. Motivační program organizace. Úloha vedoucích zaměstnanců a personalistů. Vztah k jiným personálním činnostem.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012].
 11. Personální informační systém. Pojetí personálního informačního systému. Personální dokumentace. Typy informací. Způsob realizace. Úloha vedoucích zaměstnanců a personalistů. Vztah k jiným personálním činnostem.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012].

Literatura

Základní:

 

Doporučená:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague