Okruhy otázek ke státní zkoušce z VS 3HR

 1. Pojetí a organizace HR managementu. Význam a obsah HR. Vývojová stádia (modely). Personální funkce a procesy. Strategické řízení lidských zdrojů. Personální strategie. Personální útvar (organizace, kompetence). Personalisté. Vedoucí zaměstnanci. Outsourcing v HR managementu.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012].
 2. Vytváření a analýza pracovních míst. Vytváření pracovních míst (job design). Dělba práce. Pracovní úkol/operace. Pracovní místo. Přístupy k vytváření pracovních míst. Rotace práce. Integrace práce. Týmová práce. Analýza pracovních míst. Metody analýzy pracovních míst. Popis a specifikace pracovního místa. Role manažerů a HR útvarů. Vztah k jiným oblastem.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012].
 3. Personální plánování. Plánování poptávky a nabídky. Plánování pokrytí poptávky práce. Plánování personálního rozvoje zaměstnanců. Metody a postupy v personálním plánování. Personální plány. Role manažerů a personalistů. Vztah k jiným oblastem.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012].
 4. Nábor zaměstnanců a adaptace. Získávání zaměstnanců. Výběr zaměstnanců. Přijímání zaměstnanců. Adaptace zaměstnanců. Zdroje zaměstnanců. Metody získávání zaměstnanců. Dokumenty a údaje shromažďované od uchazečů o zaměstnání. Nabídka zaměstnání, obsah komunikace v náboru ztaměstnanců. Předběžný výběr uchazečů o zaměstnání. Metody výběru zaměstnanců. Hodnocení / měření procesu náboru. Role manažerů a personalistů. Vztah k jiným oblastem. Právní úprava.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012], [Zákoník práce, rovné zacházení a zákaz diskriminace; postup před vznikem pracovního poměru; pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru; dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr], [Zákon o zaměstnanosti, rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání; právo na zaměstnání; volná pracovní místa].
 5. Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců. Řízení pracovního výkonu. Hodnocení zaměstnanců. Metody hodnocení zaměstnanců. Hodnotící rozhovor. Chyby v hodnocení zaměstnanců. Role manažerů, zaměstnanců a personalistů. Vztah k jiným oblastem.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012].
 6. Systém odměňování. Strategie odměňování v kontextu strategie firmy. Efektivní řízení mzdových nákladů. Modely řízení odměňování. Základní principy a komponenty odměňování. Princip interní rovnováhy jako proces; používané nástroje a metodiky. Externí konkurenceschopnost jako proces a používané nástroje. Role a odpovědnosti v procesu nastavení a řízení odměňování (manažer odměňování, HR Generalista / Business Partner, liniový manažer, top management). Komunikace v oblasti odměňování, míra transparentnosti, řízení očekávání zaměstnanců.
  BLÍŽE VIZ přednášky a cvičení povinného předmětu
 7. Praxe odměňování. Princip individuální motivace ve vazbě na výkon zaměstnance. Řízení základní mzdy; typy úprav základní mzdy a používané nástroje. Roční revize mezd, přístupy a nástroje. Motivační složky, základní typy a jejich nastavení, bonusy, provize, manažerské bonusy, motivační složky pro prodejní pozice. Mimořádná odměna, její funkce a formy. Zaměstnanecké výhody, jejich členění a typy. Benefity s přidanou hodnotou, tzv. naturální požitky a work-life balance komponenty. Fixní a flexibilní přístupy, systém kafeterie. Komunikace benefitů a celkové odměny. Právní úprava.
  BLÍŽE VIZ přednášky  a cvičení povinných předmětů, [Zákoník práce, obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody; minimální mzda; zaručená mzda; sjednání, stanovení nebo určení mzdy; mzda nebo náhradní volno za práci přesčas; mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek; mzda za noční práci; mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí; mzda za práci v sobotu a v neděli; naturální mzda; odměna z dohody; společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost].
 8. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců. Systematické vzdělávání zaměstnanců. Rozvoj zaměstnanců. Personální rozvoj organizace. Metody vzdělávání zaměstnanců a možnosti jejich využití. Hodnocení (měření) efektivnosti. Role manažerů a personalistů. Vztah k jiným oblastem. Právní úprava.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012], [Zákoník práce, odborný rozvoj zaměstnanců].
 9. Pracovní podmínky. Pracovní doba a její organizace. Standardní a flexibilní pracovní režimy. Pracovní prostředí. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Péče o zaměstnance. Právní úprava.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012], [Zákoník práce, obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby; stanovená týdenní pracovní doba; kratší pracovní doba; rozvržení pracovní doby; rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; pružné rozvržení pracovní doby; konto pracovní doby; přestávka v práci a bezpečnostní přestávka; doba odpočinku; práce přesčas; péče o zaměstnance; pracovní podmínky zaměstnanců; odborný rozvoj zaměstnanců; stravování zaměstnanců; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; předcházení ohrožení života a zdraví při práci; povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance].
 10. Pracovní vztahy. Individuální pracovní vztahy. Kolektivní pracovní vztahy. Tripartita. Pracovněprávní vztahy. Závislá práce. Založení a vznik pracovního poměru. Pracovní smlouva. Změny pracovního poměru. Skončení pracovního poměru. Propouštění zaměstnanců. Programy pro uvolňované zaměstnance. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zastoupení zaměstnanců u zaměstnavatele. Odborová organizace. Právo zaměstnanců na zastupování, informace a projednání. Kolektivní vyjednávání. Kolektivní smlouvy. Kolektivní spory. Rada zaměstnanců. Zástupce pro oblast BOZP. Právní úprava.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012], [Zákoník práce, předmět úprava a vymezení pracovněprávních vztahů; účastníci pracovněprávních vztahů; zaměstnanec; zaměstnavatel; vedoucí zaměstnanci; základní zásady pracovněprávních vtahů; odborová organizace; kolektivní smlouva; postup před vznikem pracovního poměru; pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru; zkušební doba; vznik pracovního poměru; pracovní poměr na dobu určitou; změny pracovního poměru; skončení pracovního poměru; dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; informování a projedná v pracovněprávním vztahu, oprávnění odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci], [Zákon o kolektivním vyjednávání, postup při uzavírání kolektivní smlouvy; kolektivní spory; řízení před zprostředkovatelem; řízení před rozhodcem; stávka; výluka].
 11. Motivace. Motivace. Teorie motivace. Motivační program organizace. Motivace a HR procesy. Role manažerů a personalistů.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012].
 12. HR informační systém. Pojetí personálního informačního systému. Personální dokumentace. Typy dat a informací. Možnosti řešení. Způsob realizace.
  BLÍŽE VIZ přednášky povinných předmětů a základní literatura [Dvořáková a kol., 2012].

Literatura a zdroje ke studiu

Základní:

 • Přednášky 3PA523 Řízení lidských zdrojů.
 • Přednášky 3PA541 Řízení odměňování.
 • Přednášky 3PA542 Pracovní podmínky a pracovní vztahy.
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-7400-347-9 .
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená:

 • Přednášky 3PA545 Rozvoj zaměstnanců.
 • Přednášky 3PA546 Metody personální práce.
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vydání. Praha : Grada Publishing, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. 485 s. ISBN 978-80-7179-893-4 .
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci
  ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů.