Profil VS 3HR Personální management

Cílem vedlejší specializace Personální management je připravit absolventy pro pozice HR specialista a HR manažer útvarů lidských zdrojů podniků a rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon manažerské funkce. Specializace je určena studentům hlavních specializací fakult VŠE.

Charakteristika vedlejší specializace

Řízení lidí patří k nutným zdrojům zabezpečení dlouhodobé konkurenční schopnosti podniku i efektivního poskytování služeb organizacemi veřejné správy.  Změny politik a metod personální práce jsou v současnosti silně ovlivněny internacionalizací českých podniků a  vlivem transnacionálních společností na českou ekonomiku. Při přípravě výše zmíněné vedlejší specializace usilovali garanti jejích předmětů o výchovu a vzdělávání budoucích specialistů a manažerů lidských zdrojů v souladu s parametry, jaké jsou preferovány na renomovaných universitách či business schools v předmětech věnovaných managementu lidských zdrojů, a také s ohledem na požadavky podnikatelské komunity v České republice na profil pracovních kompetencí ekonoma.

Absolventi vedlejší specializace by měli být schopni analyzovat, hodnotit a rozvíjet systémy a metody v oblasti řízení lidských zdrojů a stát se partnerem vrcholového managementu při řešení problémů spojených s řízením a vedením lidí. Význam vedlejší specializace může podtrhnout fakt, že takto ucelenou profesní přípravu neposkytují jiné veřejnoprávní či soukromé vysoké školy v ČR.

Výuka předmětů vedlejší specializace je zabezpečována zaměstnanci Katedry personalistiky. Odborníci z praxe resp. majitelé společností se podílejí na výuce vystoupeními s vybranými tématy přednášek, vedením některých cvičení či tréninky sociálních dovedností.

Vedlejší specializace je vypisována pro prezenční formu studia každý semestr s kapacitou 50 studentů. Podmínkou přijetí je studium hlavní specializace navazujícího magisterského studia jakéhokoliv studijního oboru na VŠE. Pro distanční formu studia je vypisována pro obor Podniková ekonomika a management každý semestr bez omezení kapacity.

Na jaké obory/programy specializace navazuje

Vedlejší specializace je koncipována jako samostatný program umožňující absolventovi zastávat pozice specialista nebo manažer lidských zdrojů v podniku či konzultantské společnosti, příp. efektivně vykonávat manažerskou funkci díky znalostem o řízení a vedení lidí.

Vedlejší specializace předpokládá, že student, který se do ní přihlásí, absolvoval bakalářský stupeň studia ekonomického, právního či sociálně orientovaného směru.

Předpokládané uplatnění

Absolvent vedlejší specializace může najít uplatnění v útvarech lidských zdrojů podniků i veřejné správy, personálních agenturách či konzultantských společnostech poskytujících poradenství v oblasti lidských zdrojů.

Podmínky pro volbu vedlejší specializace

Katedra personalistiky nestanovuje žádné specifické požadavky na studium vedlejší specializace. Předpokládá úspěšné ukončení bakalářského stupně studia.