Publikační činnost

Předměty Katedry personalistiky jsou zajištěny učebnicemi, skripty a multimediálními učebními pomůckami, které napsali a do online či offline verze zpracovali její pracovníci. Tyto publikace svým rozsahem pokrývají všechny oblasti řízení lidských zdrojů a rovněž zpracovávají nejnovější trendy a uplatňované postupy.

Odborné publikace a učebnice:

Štědroň, Moos, Palíšková, Pastor, Svítek, Svoboda a kol. Manažerské rozhodování v praxi.
Praha : C. H. Beck, 2015

Kniha přináší pohled na manažera a jeho úlohu v rámci organizace. Rychlé změny vnějšího prostředí se promítají do života podniků. Rostou nároky nejen na zaměstnance, ale také na manažery. Manažer dneška musí být nejen leader, ale i vizionář, který je schopen anticipovat jak možnosti budoucího technického vývoje, tak především budoucích požadavků trhů.
Publikace přibližuje manažerské rozhodování v různém a často i velmi odlišném. Je vysvětlena úloha manažera a manažerské rozhodování nejen v podnicích, ve velkých nadnárodních organizacích, v rámci podnikání v prostředí Číny, ale jsou přiblížena také specifika manažerského rozhodování například v rámci ministerstva, advokátní kanceláře, sportovního klubu, vysoké školy, destinace, specifika rozhodování uměleckého vedoucího v divadle atd. Vzhledem k růstu významu kvalifikovaných pracovníků pro úspěch podnikání a realizace strategických záměrů je jedna z kapitol věnována vlivu změn vnějšího prostředí na rozhodování v personálním managementu.

Manazerske-rozhodovani-v-praxi-Stedron

Palíšková, M. Trh práce v Evropské unii – Historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy. Praha : C.H.Beck, 2014

Fungování trhu práce je založeno na základních ekonomických principech, obdobně jako na jiných trzích i zde se střetává poptávka s nabídkou, subjekty na trhu práce se snaží maximalizovat svůj užitek. V čem tkví tedy jedinečnost a zároveň složitost fungování trhu práce? V jakých aspektech se trh práce liší od ostatních trhů? Jaké jsou aktuální problémy a perspektivy dalšího vývoje evropského pracovního trhu? To jsou otázky, na které se kniha snaží odpovědět. Jedinečnost této publikace spočívá především v tom, že poskytuje „komplexní“ pohled na danou problematiku. Přívlastek „komplexní“ zde není chápán ve smyslu zachycení všech aspektů a procesů, s nimiž se lze na trzích práce setkat, ale zkoumání klíčových trendů komplexně, tj. v širších souvislostech – zejména ekonomických, historických, právních a sociálních. Hlavní pozornost je přitom zaměřena na důsledky procesu globalizace na evropský trh práce a problematiku nezaměstnanosti. Zkoumána je mj. otázka vlivu kvality pracovní síly jak na konkurenceschopnost jednotlivých zemí, tak z hlediska jedince a jeho uplatnění na trhu práce. Kromě vymezení základních problémů evropského pracovního trhu se kniha zabývá také jejich příčinami, makroekonomickými souvislostmi a hledá cesty a nástroje, jak tyto problémy řešit. Jedna z kapitol je zaměřena také na český pracovní trh a jeho specifika; v závěru této kapitoly jsou pak formulována doporučení, jejichž realizace by mohla vést k lepšímu fungování pracovního trhu a zmírnění některých závažných problémů.

Trh-prace-v-Evropske-unii-Paliskova

Dvořáková, Z. a kol. Řízení lidských zdrojů. Praha : C.H.Beck, 2012.

Odborná publikace jako jediná na našem knižním trhu podává ucelený pohled na řízení (management) lidských zdrojů:

 • shrnuje současné znalosti o organizaci personální práce a personálních procesech,
 • analyzuje manažerské zkušenosti z řízení a vedení lidí,
 • definuje nové trendy v řízení lidí, jež ovlivňují efektivnost motivace a spokojenost zaměstnanců.

Text je rozdělen do čtyř částí. Část I. Personální práce v podniku zachycuje vývoj názorů na personální práci a změny organizace personální práce v podniku (od personálních činností k řízení lidských zdrojů). Část II. Vnější prostředí podniku a personální činnosti poukazuje na změny vnějšího prostředí a jak se tyto změny promítají do jednotlivých personálních činností i celkové podnikové strategie lidských zdrojů. Text pojednává o trhu práce v Evropské unii, o specifikách trhu práce v České republice vč. novinek v pracovním právu a o personálních procesech v podniku – o strategii a plánování lidských zdrojů, získávání, výběru a adaptaci zaměstnanců, organizaci práce a pracovních podmínkách, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, motivaci k práci a vedení pracovníků, řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníka, odměňování, vzdělávání a rozvoji zaměstnanců. Část III. Trendy v řízení lidských zdrojů hodnotí využití informačních a komunikačních technologií v řízení lidských zdrojů, charakterizuje firemní komunikaci, společenskou odpovědnost korporací a HR controlling. Část IV. Řízení lidských zdrojů ve specifických podmínkách přibližuje specifika personální práce v transnacionálních společnostech, v malých podnicích a v soukromých neziskových organizacích.

Přínos publikace:

 1. Propojuje teorii s firemní praxí.
 2. Hledá způsoby provázání personální práce s jinými podnikovými činnostmi, které stále více ovlivňují pracovní motivaci a pracovní spokojenost (využití informačních systémů při řízení lidí, interní firemní komunikace, corporate social responsibility, management diverzity).
 3. Přináší souhrn současného poznání o řízení lidí ve specifických podmínkách.
 4. Součástí knihy je slovník základních pojmů.
Rizeni-lidskych-zdroju-Dvorakova

Dvořáková, Z., Smrčka, L. a kol. Finanční vzdělávání pro střední školy. Praha : C.H.Beck, 2011.

Účelem učebnice je poskytnout komplexně a systematicky znalosti o finančním vzdělávání a finanční gramotnosti, aby studenti získali znalosti a procvičili si dovednosti o hospodaření domácnosti a finančních produktech před svým vstupem na finanční trhy. Stěžejními kapitolami jsou Peníze, Hospodaření domácností, Finanční produkty a Ochrana spotřebitele. Znalosti jsou ilustrovány na řadě příkladů ze života. V učebnici je přiložena sbírka řešených příkladů (na CD), která pomůže pedagogům při jejich přípravě na výuku předmětů v oblasti finanční gramotnosti.

Učebnice je určena studentům středních škol v ČR. Stejně tak dobře ji lze používat při přípravě studentů pedagogických fakult vysokých škol na jejich budoucí povolání pedagoga na středních školách. Koncepce a struktura učebnice vychází ze Strategie finančního vzdělávání v ČR (2007) a dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (2007).

Financni-vzdelavani-pro-stredni-skoly-Dvorakova

Dvořáková, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha : C.H.Beck, 2007.

Učebnice zahrnuje komplexní výklad personální práce v organizaci. Kniha je rozdělena do čtyř základních částí. První vymezuje cíle a obsah personální práce, představuje vývoj názorů na personální řízení a popis organizace personálního útvaru. Druhá se podrobně věnuje personálním činnostem. Východiskem k tomu je charakteristika trhu práce a působení EU na formování pracovní síly v organizaci. Třetí část soustřeďuje metody měření a hodnocení efektivnosti personální práce, jako je ocenění intelektuálního kapitálu, personální audit, personální benchmarking apod. Poslední část prezentuje specifikace řízení lidí v transnacionálních společnostech, malých organizacích a neziskových organizacích. Učebnice je určena především studentům VŠ se specializací na řízení lidských zdrojů. Aktuální informace, nejnovější trendy a praktické příklady však mohou být vhodnou inspirací i pro řídící pracovníky z praxe.

Management-lidskych-zdroju-Dvorakova

Dvořáková, Z. a kol. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha : C.H. Beck, 2004.

Slovník obsahuje hesla z oblasti řízení lidských zdrojů. Zahrnuje otázky trhu práce a zaměstnanosti, organizace personální práce a personální činnosti, personální strategie a personálního plánování, řízení výkonů, získávání a výběru pracovníků, vzdělávání, pracovní motivace apod., včetně problematiky pracovního práva, odměňování, organizace práce, sociálního rozvoje a personálního informačního systému. Nechybí ani problematika sociální politiky a politiky zaměstnanosti Evropské unie. Text zachycuje aktuální vývoj a základní trendy tohoto oboru. Hesla jsou zpracována metodicky jednotně, jsou vzájemně propojena a obsahují odkazy na literaturu a www stránky. Slovník je určen široké odborné veřejnosti, zejména manažerům a studentům vysokých škol.

Slovnik-pojmu-k-rizeni-lidskych-zdroju-Dvorakova

Kleibl, J., Dvořáková, Z., Šubrt, B. Řízení lidských zdrojů. Praha : C.H. Beck, 2001.

Požadavky současného světa mění nároky na řízení firem ve všech oblastech managementu. Přitom se ukazuje, že zásadní konkurenční výhodou firmy je, jak se jí daří rozvíjet své lidské zdroje, a to v prostředí globalizace, kdy se tradiční přístupy managementu stávají neúčinné. Publikace podává výklad cílů, metod a trendů v personálním managementu. Jedná se například o koncepci řízení lidských zdrojů a její přínos managementu, restrukturalizaci personální práce a změnu postavení liniového manažera, získávání a výběr zaměstnanců, stabilizaci a outplacement, řízení pracovního výkonu a chování, motivaci a odměňování, specifika mezinárodního řízení lidských zdrojů, pracovněprávní vztahy a kolektivní pracovní vztahy apod.

Rizeni-lidskych-zdroju-Kleibl-Dvorakova-Subrt

Kotýnková, M.-Němec, O. Lidské zdroje na trhu práce. Vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Havlíčkův Brod : Professional Publishing, 2003.

Kniha se věnuje rozvoji lidských zdrojů dnes, v období po vstupu České republiky do Evropské unie. První část knihy pojednává o rozvoji lidských zdrojů na evropském trhu práce; je věnována Evropské strategii zaměstnanosti a evropskému procesu sociálního začleňování znevýhodněných jednotlivců a skupin do života společnosti prostřednictvím trhu práce. Druhá část knihy je věnována českému trhu práce. Akcentovány jsou zde problémy politiky zaměstnanosti, fungování veřejných služeb zaměstnanosti a role státu v  těchto procesech Pozornost je věnována sociálnímu rozměru trhu práce, který souvisí s nezaměstnaností, s nízko placenými pracovními místy a následnou chudobou a sociálním vyloučením. Kniha je určena nejen personálním manažerům, úřadům práce, personálním agenturám a poradenským institucím, ale i vysokoškolským studentům.

Lidske-zdroje-na-trhu-prace-Vyvoj-a-tendence-v-souvislosti-se-vstupem-ceske-republiky-do-EU-Kotynkova-Nemec

Koubek, J. ABC praktické personalistiky. Praha : Linde, 2000.

Záměrem knihy bylo pokusit se odpovědět na otázku „Jak?“ a „Proč?“ a nabídnout tak nejen personalistům, ale i vedoucím pracovníkům všech úrovní, praktickou příručku pro jejich každodenní práci s lidmi. Následující kapitoly se pokoušejí českému čtenáři alespoň zčásti zprostředkovat některé z nejnovějších praktických postupů v personální práci a přístupů k ní.

ABC-prakticke-personalistiky-Koubek

Koubek, J. Anglicko-český výkladový slovník personalistiky. Praha : Management Press, 2003.

Anglicko-český výkladový slovník obsahuje více než 2600 odborných termínů z personalistiky a je první svého druhu na našem knižním trhu. Autor – přední domácí odborník, pedagog pražské VŠE a autor osvědčené učebnice Řízení lidských zdrojů – jej sestavil ze dvou hlavních důvodů: za prvé umožnit českému čtenáři, který studuje odbornou literaturu v originále, lepší orientaci v anglickém textu, a za druhé přispět k formování české odborné terminologie v personalistice, v níž se často zbytečně používá mnoho anglismů, někdy i v nesprávném významu. Slovník ocení zejména pracovníci personálních útvarů, pedagogové, studenti, publicisté, redaktoři, překladatelé i pracovníci mezinárodních firem.

Anglicko-cesky-vykladovy-slovnik-personalistiky-Koubek

Koubek, J. Německo-český výkladový slovník personalistiky. Praha : Management Press, 2005.

Slovník významného domácího autora v oboru personálního managementu navazuje na jeho „Anglicko-český výkladový slovník personalistiky“, jejž nakladatelství Management Press vydalo v roce 2003. Jeho cílem je umožnit českému čtenáři, který studuje odbornou personalistickou literaturu v  němčině, lépe se orientovat v textu a najít správný český ekvivalent termínů používaných v německé, rakouské a švýcarské personalistice. Dalším cílem je usnadnit odbornou komunikaci pracovníkům personálních útvarů a dalším manažerům v organizacích s německou kapitálovou účastí. Slovník je obohacen i o anglismy, které ve stále vyšší míře pronikají do personalistiky německy mluvících zemí.

Nemecko-cesky-vykladovy-slovnik-personalistiky-Koubek

Koubek, J. Personální práce v malých podnicích. Praha : Grada, 2003.

Kniha pomůže vlastníkům a manažerům menších podniků, které nemají specializovaný útvar personalistiky ani personalistu, při běžné personální práci, při plánování pracovníků, jejich získávání a výběru, hodnocení a řízení pracovního výkonu, motivování, vzdělávání a odměňování. Publikace obsahuje zcela nově oproti svému prvnímu vydání konkrétní praktické návody, vzory formulářů a dokumentů, například formuláře pro hodnocení pracovníků, dotazníky pro uchazeče o zaměstnání, vhodně formulované inzeráty nebo příklad popisu a specifikace pracovního místa.

Personalni-prace-v-malych-podnicich-Koubek

Koubek, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. Praha : Management Press, 2001.

Osvědčená vysokoškolská učebnice a příručka pro podnikovou praxi je strukturována podle úlohy personalistiky ve firmě – od personálního plánování přes všechny fáze získávání pracovníků, jejich hodnocení, vzdělávání a odměňování až po komplex pracovních vztahů a péči firmy o zaměstnance.

Rizeni-lidskych-zdroju-Zaklady-moderni-personalistiky-Koubek

Koubek, J. Řízení pracovního výkonu. Praha : Management Press, 2004.

Řízení pracovního výkonu představuje nejnovější přístup k řízení lidí, který vznikl jako reakce na změněné prostředí organizací, především na změny, které nastaly u pracovníků, a na změny v nazírání na pracovníky a na jejich pracovní výkon. Jde o koncepci řízení integrující hodnocení pracovníků a jejich pracovního výkonu, vzdělávání a rozvoj pracovníků a odměňování pracovníků. Jejím základním principem je řízení lidí na základě dohody nebo smlouvy o pracovním výkonu a rozvoji. Zvláštní důraz klade na respektování individuality pracovníka, na spolupráci pracovníka a jeho nadřízeného – zejména na vzájemné a průběžné poskytování zpětné vazby, spíše na budoucí než na dosavadní výkon pracovníků a na odměňování nejen na základě výsledků práce, ale i výsledků vzdělávání a rozvoje a toho, co pracovník do organizace přináší a do své práce vkládá (znalosti, dovednosti, přístup k práci, chování). Kniha je určena nejen personalistům, ale v první řadě všem vedoucím pracovníkům, a seznamuje českého čtenáře nejen s koncepcí samou a jejími procesy, ale i s postupem při jejím zavádění v organizacích.

Rizeni-pracovniho-vykonu-Koubek

Časopisy:

Publikace v prestižních zahraničních časopisech:

SCIENTIFIC-AND-ANALYTICAL-JOURNAL-UPRAVLENETS_1 SCIENTIFIC-AND-ANALYTICAL-JOURNAL-UPRAVLENETS_1 Eurasian-economic-review

Skripta:

 • Beroušek, P., Hüttlová, E.: Organizace práce v podniku. Praha : Oeconomica, 2004.
 • Dušková, L.: Pracovní vztahy. Praha : Oeconomica, 2005.
 • Dvořáková, Z.: Metody personální práce-cvičebnice. Praha : Oeconomica, 2006.
 • Hanáková, E., Matoušek, O.: Hygiena práce. Praha : Oeconomica. 2006.
 • Paleček, M. a kol.: Prevence rizik. Praha : Oeconomica. 2006.
 • Kleibl, J. a kol.: Personální řízení 2, část 2. Praha : Oeconomica. 2005.
 • Kleibl, J., Hüttlová, E., Dvořáková, Z.: Stimulace pracovníků a tvorba mzdových soustav. Praha : VŠE, 1998.
 • Koubek, J.: Personální řízení 2 – část 1. Praha : Oeconomica. 2006.
 • Němec, O.: Řízení personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců v  organizaci. Praha : VŠE, 2002.