Projekty

Katedra personalistiky má bohaté zkušenosti s řešením vědecko-výzkumných projektů. Pro ilustraci uvádíme následující:

 1. Mezigenerační management pro podporu digitalizace ve stavebnictví. Zadavatel: TA ČR, č. projektu TL02000017, hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, další příjemce: Fakulta podnikohospodářská VŠE – Katedra personalistiky. Období řešení: 2019 – 2021. Garantem řešení za VŠE: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  Projekt reaguje na přetrvávající a prohlubující se rozdíl mezi potřebou pracovat s digitalizovanými systémy v rámci zpracování informací a schopnostmi starších pracovníků se s těmito výzvami vyrovnat. Změny ve věkové struktuře společnosti vyžadují podporu zaměstnávání lidí ve věku 55+ s ohledem na IT prostředí a digitalizaci dokumentů, se kterými musí pracovat. Projekt nabídne firmám v oblasti stavebnictví (příprava a realizace staveb) nástroj, který jim umožní v rámci digitalizace zvýšit potenciál zaměstnanců pomocí mezigeneračního sdílení znalostí, dovedností, kompetencí a zkušeností. Očekávaným výsledkem by měli být více motivovaní a kompetentní zaměstnanci a zlepšení komunikace ve firmě.
 2. RECESERA – reporting a monitoring CSR: Zadavatel: TA ČR, č. projektu TD03000146, hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze, další příjemce: Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií, VŠE – Institut personalistiky FPH. Období řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017. Garantkou řešení za VŠE: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
  Projekt reaguje na poptávku po smysluplném reportování společenské odpovědnosti organizace,  které bude předmětem povinného nefinančního reportování. Jeho předmětem je vytvoření metodiky a on-line aplikace pro usnadnění reportingu o CSR a následně interaktivní mapa vizualizující CSR aktivity v regionech. Data přispějí ke strategickému řízení organizací a dlouhodobému posílení konkurenceschopnosti, benchmarkingu a zároveň umožní odbornou analýzu uplatnění CSR principů.
 3. Projekt Human Resource Management in Transition at Multinational Companies: Zkušenosti poboček multinacionálních společností ve střední a východní Evropě. Katedra personalistiky se podílí na mezinárodním projektu o HR procesech v pobočkách multinacionálních společností v regionu střední a východní Evropy (CEE). Projekt Human Resource Management in Transition at Multinational Companies: Zkušenosti poboček multinacionálních společností ve střední a východní Evropě je řešený mezinárodním výzkumným týmem složeným z pracovníků univerzit střední a východní Evropy (Central and Eastern European International Research Team, CEEIRT). Jde o dlouhodobý výzkumný projekt, který identifikuje proměny praktik používaných v HRM a proměny role lidských zdrojů v pobočkách multinacionálních společností. CEEIRT provedl výzkumy zaměřené na tuto problematiku již úspěšně dvakrát, a to v letech 2008 – 2009 a 2012-2013.  Cílem výzkumu pro rok 2015 je porozumět současným i budoucím výzvám v HRM, protože dostávají nový, komplexní a dynamický rozměr. Česká republika je zahrnuta do výzkumu poprvé. Manažerkou projektu v ČR je Kateřina Legnerová a koordinátorkou projektu v ČR – Zuzana Dvořáková. Blíže viz http://www.ceeirt-hrm.eu/.
 4. Technologická modernizace: sociálně-demografické změny (Технологическая модернизация: социально-демографическое измерение). Katedra personalistiky se podílí na mezinárodním výzkumu Technologická modernizace: sociálně-demografické změny (Технологическая модернизация: социально-демографическое измерение), který je řešený v rámci Programu Zvýšení konkurenceschopnosti Uralské federální univerzity prvního prezidenta B. N. Jelcina v Jekatěrinburgu, Ruská federace ((Программa Повышения конкурентоспособности Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина). Hlavním řešitelem výzkumu je Institut národního řízení a podnikatelství (Институт государственного управления и предпринимательства, http://igup.urfu.ru) v období let 2013 – 2020. Pracovní skupinu za VŠE vede prof. Zuzana Dvořáková, sekce: Vliv aktivit organizací na sociální a zdravotní úroveň života personálu (tzv. fenomén „sociálního znečištění“).
 5. Realizace centralizovaného rozvojového projektu C24/2d „Rozvinutí výuky v oblasti CSR na základě sdílení dosavadních zkušeností vysokých škol“. Zadavatel: MŠMT, období řešení od 1.1.2014 do 31. 12. 2014,  koordinátor projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze, doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.; hlavní řešitelka za VŠE: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. (Katedra personalistiky).
 6. Realizace projektu „Systémové nastavení řízení lidských zdrojů na Úřadě městské části Praha 7“, reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00008, který je financovaný z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
  Za Katedru personalistiky realizuje: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. (vedoucí projektu), Ing. Marek Stříteský, Ph.D.
 7. Reg. č. VP/2011/001/0460
  Zadavatel: Evropská komise
  Název: „Social dialogue and the public services in the aftermath of the economic crisis: strengthening partnership in an era of austerity”
  Období řešení 1. 12. 2011 – 30. 11. 2012
  Hlavní řešitel: Stephen Bach, King`s College London, UK
  Spoluřešitelé: Bordogna, Lorenzo (Universita degli Studi di Milano, IT) – Dvořáková, Zuzana (VŠE, CR) – Gilles, Jeannot (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, FR) – Kessler, Ian (Oxford University, UK) – Leisink, Peter (Utrecht University/School of Governance, NL) – Mikkel Mailand (Employment Relations Research Centre, DK)
  Výsledky projektu: http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/management/Social-Dialogue-and-Austerity-EU.aspx
 8. Abdallová, J., Dvořáková, Z., Stříteský, M. a kol. „Analýza vzdělávacích potřeb MV ČR: Vzorková analýza vzdělávacích potřeb“. Financováno prostřednictvím projektu „Systémová úprava vzdělávání ve veřejné správě“ pod registračním číslem CZ.1.04/4.1.00/48.00036 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Praha : MV ČR, 2011.
 9. Dvořáková, Z., Kotíková, J., Pelka, F., Noveský, I., Němec, O., Šikýř, M., Matúšová, A. Zpracování studie vlivu předlužení na trh práce. Č. projektu: CZ.04.3.07/1.1.00.1/0002. Spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, červen 2009. 224 s.
 10. Dvořáková, Z. , Šikýř, M., Kotíková, J., Noveský, I., Ašmerová, I., Matúšová, A. Návrh systému finančního vzdělávání. Č. projektu: CZ.04.3.07/1.1.00.1/0002. Spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, červen 2009. 84 s.
 11. Dvořáková, Z., Němec, O., Surynek, A. Vliv změn světa práce na kvalitu života. Projekt byl realizován v rámci vládního tématického projektu TP-5 „Moderní společnost a její proměny“ Národního programu výzkumu. Jeho hlavním řešitelem byl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, dalším spoluřešitelem Sociologický ústav Akademie věd ČR. Registrační číslo: 1J 039/05-DP1. Doba řešení: 2005 až 2008.
 12. Dvořáková, Z.: členka konzultačního sboru Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. k výzkumnému záměru „Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů“. Blíže o projektu a dílčím úkolu na rok 2008 „Osvěta a propagace BOZP zaměřená na cílovou skupinu učitelů“ viz http://skoly.vubp.cz
 13. Dvořáková, Z. a kol. Implementace získaných poznatků do oblasti kvalifikačních aktivit managementu v letech 2000-2004. Výzkumný záměr FPH VŠE evidovaný pod č. MSM 311300001 „Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí“. Hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Doba řešení: 1998-2004.
 14. Dvořáková, Z. Návrh systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP. Spoluřešitelka projektu ev. č. HS 124/04, hlavní řešitel Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005.
 15. Dvořáková, Z. Rozvojový partner projektu EQUAL „Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině“. E/01/1/043. Projekt financován z programu Phare a českého státního rozpočtu. Koordinátor: Český svaz žen. Doba řešení: 23.10.2003-30.4.2005.
 16. Dvořáková, Z., Kleibl, J., Koubek, J. Systémy rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Projekt Phare a NVF, CZ 9703-01-01-03-02-026. Praha : Phare a NVF, 2000.
 17. Dvořáková, Z., Kleibl, J., Němec, O. Rozvoj lidských zdrojů v průmyslových podnicích regionu Severozápadní Čechy. Projekt Phare 2000 a NVF, CZ00.10.02.03. Praha : Personnel Service, 2002-2003.
 18. Kleibl, J. a kol. Potřeba změny české manažerské kultury a řízení lidských zdrojů jako předpoklad úspěšné integrace České republiky do prostředí EU. GA ČR č. 402/02/1266.
 19. Kleibl, J. a kol. Řízení lidských zdrojů v ČR a jeho integrace do vytvářejícího se evropského modelu řízení lidských zdrojů. GA ČR č. 402/98/1221.
 20. Kleibl, J. a kol. Úloha lidského činitele v procesu transformace podniků. GA ČR č. 96/402/1409.
 21. Koubek, J. Cranfield Project in European Human Resource Management. Projekt je průběžně řešen od roku 1992, jehož cílem je monitorovat změny v politikách a postupech řízení lidských zdrojů, hodnotit konvergenční a divergenční tendence v evropském a globálním prostředí a zpracovávat materiály pro vzdělávaní specialistů na lidské zdroje.